CADCONEC

CADCONEC

Rozsah činnosti v oblasti špecialista požiarnej ochrany:

-vypracovanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavieb v projektovej dokumentácii
-vypracovanie dokumentácie o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby
-spracovanie analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru
-riešenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri vývoji nových výrobkov a pri ich používaní
-vykonávanie činností pri posudzovaní zhody výrobkov alebo pri ich certifikácii
-riešenie protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technologických zariadení

Rozsah činnosti v oblasti technik požiarnej ochrany:

-vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok
-určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
-vypracúvanie a vedenie dokumentácie ochrany pred požiarmi
Copyright ©2015 CADCONEC